林氏宗亲总会

ឧបករណ៍សាមញ្ញ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលតំបន់បណ្តាញមួយដែលធ្វើមានប្រយោជន៍ដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែអាចដាក់វានៅលើកំណែដែលបានបង្រួមអប្បបរមា។ វាគឺជាការសាមញ្ញណាស់, ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ស្លាក។ គំនិតនេះបានបំផុសគំនិតមួយផ្នែកដោយទេសភាពដែលមានស្រាប់និងមិនបង្រួមអប្បបរមានៃការ។ ឧបករណ៍សាមញ្ញ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលតំបន់បណ្តាញមួយដែលធ្វើមានប្រយោជន៍ដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែអាចដាក់វានៅលើកំណែដែលបានបង្រួមអប្បបរមា។ វាគឺជាការសាមញ្ញណាស់, ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ស្លាក។ គំនិតនេះបានបំផុសគំនិតមួយផ្នែកដោយទេសភាពដែលមានស្រាប់និងមិនបង្រួមអប្បបរមានៃការ។ ឧបករណ៍សាមញ្ញ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលតំបន់បណ្តាញមួយដែលធ្វើមានប្រយោជន៍ដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែអាចដាក់វានៅលើកំណែដែលបានបង្រួមអប្បបរមា។ វាគឺជាការសាមញ្ញណាស់, ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ស្លាក។ គំនិតនេះបានបំផុសគំនិតមួយផ្នែកដោយទេសភាពដែលមានស្រាប់និងមិនបង្រួមអប្បបរមានៃការ។

本会成立之初,暂时借用国际书局二楼作为临时会址,由于没有专职驻会人员,因此宗亲之 间缺乏联络。2003年8月12日,我会租用金边市莫尼列大道(217路)264号排屋作为临时会址,尔后,宗亲们开始不定时的有所聚会。直到2003年 农历九月十六日首次举行祭拜天后祖姑活动(2006年中秋节开始,方改在每月农历十五举行)。借此祭拜活动,召集宗亲们每月相聚一次,彼此增进宗谊。于 是,林氏宗亲会从此热闹起来了。月捐逐月增多,收支月结盈余逐月增长,无形中为后来迅速完成林氏墓庄及宗祠购建发掘了一股不可低估的潜力。

劬劳一世传香火  欲得百年入土安

孝道绵延千古事  先人荫庇子孙贤

依华人传统风俗,人到百年之后,多为土葬。于是寻龙脉,购福地,辟建新墓庄,首列当务 之急。2003年9月,经会领导多番寻觅,在离金边市约40公里的实居省三角路沈潮义地附近物色好13公顷风水宝地。同年10月2日,以本会名义购下该片 吉地,办好购地相关手续,旋即展开了平整土地,铺修道路的工作。

2004年墓庄遂告竣工,入口处气势磅礴的“龙门牌坊”,园内风格独特的“孝思亭”, 风藏气聚的“福德祠”,垲塽亘龙,万水来朝,总览全局,益彰得体。2005年1月13日,会长惠龙宗长及理事宗亲逾百人举行了隆重开庄仪式之后,陆续增购 周边土地,迄今墓园面积已逾22公顷。

2006年11月13日,我会成立以会长为成员的新公墓建设小组,择吉于2007年1 月11日早上9时举行新公墓奠基仪式;2008年2月27日巳时于旧墓园动土起拾骨骸;于2008年3月15日吉时将骨骸安葬于新公墓。2008年3月 30日新公墓宣告竣工。公墓辛乙坐向,左右龙虎合拢,墓前明堂宽平,复得万水来朝之势,实乃难得吉茔。

宗庙固根本 千斤难释怀

前人多种树  荫益子孙侪

刚刚完成墓园任务,理事们尚未来得及喘气,便再次捐款并于2005年2月16日购买下位于598路面积2600平方米建设宗祠的吉地。

2005年4月28日早上良辰,数十宗贤聚新购吉地,举行祠奠仪式。负责募捐和总监的应祥宗长,负责结构图案设计的锦发宗长,自始至终,天天到场负责监工,采购建材的集祥宗长,负责账务的国威宗长,他们无私奉献的精神感人无数。

经过年余的紧锣密鼓的施工,会址主楼终于2006年7月初遂告竣工。当年4月49日, 本会延请九华山高僧为天后宫祖姑玉雕神像开光。7月19日,会址大楼终于正式启用。庆典当日,冠盖云集,本京各华人社团纷纷惠赠花篮,藉报刊词,赴会道 贺,成了一时盛事,整个华社给予褒赞之声。

长林枝叶茂  四海一家人

庆典联欢事  往来敦睦频

我会成立以来,曾于2006年承办世林理监事会和会员代表大会;3次参加世界林氏恳亲大会、理监事会和会员代表大会;6次出席各国各地我族兄弟会庆典联欢会。

今年(2010年)10月30日至11月2日即将在金边钻石岛登场的世林第十三届恳亲大会,标志着我会又迎来新的荣誉。

所谓“泰山不立好恶,故能成其高。江海不择小助,故能成其富。”正是宗亲们的同心同德,克以集腋成裘,会务方能如此快速步上轨道,联谊方式也在不断领异标新,力求臻于完善。理事们抚今追昔,感慨万千!一路走来,虽难亦乐,是苦犹甘。

第三届理事名单:

永久会长:林惠龙 勋爵

理事长:林应祥

副理事长:林少雄(常务/蝉联)   林应达(蝉联)   林光辉(蝉联)  林国财(蝉联)   林潮龙(蝉联)   林炜明(荣膺)   林集祥(蝉联)    林福铨(蝉联)   林国威(荣膺)   林汉杰(荣膺)   林贤明(荣膺)    林锦发(蝉联)   林耀钦(蝉联)   林友谊(蝉联)

常务理事:林炜松  林荣光  林良英  林财发  林少敏   林养能  林冬秀  林瑞明  林瑞心(女)  林宏丰  林芝华  林集生  林素兰(女)  林慧雯(女)  林裕安  林伟荣

秘书长:林国威(正)  林炜松(副)  秘书:林锡河

监事组:林光辉(正)  林潮龙(副)

财政组:林少雄(正)  林荣光(副)   林锡河  林得华

稽核组:林集祥(正)  林贤明  林光辉(副)

交际组:林国财(正)  林集祥  林潮龙  林汉杰  林炜明  林集生(副)  林芝华  林财发  林    顺      林建兴  林崇钦  林文天  林南秋(女)

福德组:林应达(正)  林耀钦  林宏丰  林裕安(副)  林荣光  林少敏  林瑞明  林光亮  林少鹏  林向理  林逢明  林汉祥  林文天  林汶杰  林瑞心(女)   林岳珍(女)  林慧雯(女)  林婵香(女)

福利组:林炜明(正)  林汉杰(副)  林良英  林金峰  林瑞明  林建兴  林松强  林锦祥  林楚国      林海明  林瑞龙  林炎丰  林素兰(女)  林秀兰(女)  林瑞心(女)  林淑贞(女)

总务组:林福铨(正)  林国财  林少敏(副)  林养能  林良英  林冬秀  林建兴  林汉祥  林    城      林佑展  林光钿  林鸿武  林国和

妇女组:林素兰(正)  林瑞心  林慧雯(副)  林婵香  林秀兰  林惠玩  林淑贞  林南秋  林美珠  林岳珍

青年组:林少敏(正)  林养能  林伟荣(副)  林春来  林伟光  林利兴  林德利

文教慈善组:林锦发(正)  林炜松(副)  林以财  林松青  林河庆  林光亮  林    顺  林瑞心(女)       林婵香(女)   林秀兰(女)  林慧雯(女)  林淑贞(女)

天後宫老人组:林友谊(正)  林耀钦(副)  林宏丰  林裕安  林以财  林复昌  林光亮  林少鹏  林光钿  林慕和  林汉祥  林向理  林汶杰  林铿发  林卡财  林    彬  林瑞心(女)  林慧雯(女)

会址:金边市 雷西郊区 598 路 门牌 245A  即(堆谷电视台向南转北约一公里)
电话:011-863 666 / 012-919119